Celem studiów podyplomowych Gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna  jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć w tym zakresie w placówkach oświatowych,  a tym samym zdobycie dodatkowych kwalifikacji.  Studia mają charakter praktyczny. Absolwent studiów będzie umiał podejmować działania w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała na różnych etapach rozwoju dziecka.

Słuchacze

Studia adresowane są do nauczycieli wychowania fizycznego, nauczania zintegrowanego oraz przedszkolnego, a także do absolwentów kierunków pedagogicznych, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne, chcący zdobyć nowe umiejętności do prowadzenia zajęć/nauczania przedmiotu – gimnastyki korekcyjnej.

Ramowy program

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyk), realizowanych w ramach trzech semestrów.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, charakterystyki wad postawy ciała, metod badania oraz oceny postawy ciała, a także teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego u dzieci i młodzieży. Dodatkowo słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarze planowania, metodyki oraz organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej, zespołowej oraz indywidualnej w placówkach oświatowych, a także wykorzystywania gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

Korzyści

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej w placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).

Warunki zaliczenia i organizacja

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna” wydane przez Wschodnioeuropejską Akademię Nauk Stosowanych w Białymstoku. Podstawą wydania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Koszt studiów

  • cena brutto: 5 400,00 zł (za semestr 1800 zł lub w 6 ratach po 900 zł)
  • wpisowe: 250 zł
  • opłata archiwizacyjna: 150 zł
  • wydanie świadectwa: 60 zł

Uczelnia oferuje wiele ulg, aby ułatwić podjęcie decyzji o zapisaniu się na studia podyplomowe celem podniesienia swoich kompetencji (wykaz ulg dostępny jest w zakładce „ULGI” – centrumpodyplomowe.pl).

Uwaga: studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 12 osób.

Do pobrania

Plik