Kształcenie na kierunku  Wychowanie Fizyczne prowadzone jest w zakresie studiów I stopnia w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach systemu edukacji, jak też instruktora w różnych dyscyplinach sportu oraz odpowiedzialnego partycypowania w wielu sferach życia społecznego. Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów), kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata. Wyposażają̨ studenta w elementarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcia pracy w szkole podstawowej lub innej placówce edukacji małych dzieci,  a także przygotowują absolwentów do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia. Na studiach I stopnia realizowana jest ścieżka kształcenia związana z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego z pełnym  przygotowaniem  pedagogicznym oraz przygotowaniem do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Studenci studiów I stopnia mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich  w wybranej dyscyplinie sportu.