Kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne prowadzone jest w zakresie studiów II stopnia w trybie studiów niestacjonarnych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na różnych etapach systemu edukacji, jak też instruktora i trenera w różnych dyscyplinach sportu oraz odpowiedzialnego partycypowania w wielu sferach życia społecznego. Studia II stopnia trwają dwa lata (4 semestry), kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – przygotowują absolwentów do podjęcia indywidualnej i grupowej pracy w sektorze edukacji i sportu oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej. Studia II stopnia na kierunku  Wychowanie Fizyczne pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zjawisk i problemów nauk o zdrowiu, o kulturze fizycznej, a także wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Studia te prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Programy studiów skonstruowane zostały tak, aby pogłębiać
i rozszerzać wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie kształcenia na studiach I stopnia. Studenci studiów II stopnia mają możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich i trenerskich w wybranej dyscyplinie sportu.